تعریف بار در سوله سازی

سوله سازی و ارتباط آن

قیمت تیرآهن سبک در تهران

تعریف توشه در کارگاه سازی بارهای وارد بر کارگاه تعریف بار در سوله سازی

الف ) بارهای قائم
ب ) بارهای جانبی
الف ) بارهای قائم :

 

قیمت میلگرد ساده در مشهد
– وزن کارخانه و پوشش آن ( توشه مرده )
– توشه جرثقیل‌ ( در صورت وجود )
– توشه برف ( یا این که هر توشه اصطلاحاً زنده دیگر )
توشه مرده : مدام است مشتمل بر وزن کارگاه و پوشش آن
توشه زنده : گهگاه می‌باشد , گهگاه نیست ( نظیر توشه برف )
ب ) بارهای جانبی :

قیمت تیرآهن هاش در مشهد
باری که عمدتاً از کناره به بنا اعمال می توان به معمولا توشه باد و توشه زمین‌لرزه بارهای جانبی محسوب می‌شوند در کارگاه ها و بنا ها سبک توشه ز‌لزله گزینش کننده نیست . تعریف بار در سوله سازی  صرفاً در لحاظ به چنگ آوردن توشه باد در محاسبات کفایت می نماید مبداء حیاتی گزینش توشه برف و توشه باد وارد بر کارگاه مبحث 6 قوانین ملی ساختامن است .

محاسبه توشه وارد بر بنا :

قیمت ورق سیاه- Hot Rolled Sheet-
1 – توشه مرده : با اعتنا به پوشش سبک سقف این توشه بدست میاید .

نظیر پوشش ورق *

وزن اختصاصی آهن *

ضخامت *

به همین ترتیب وزن پشم شیشه , توری مرغی , پرفیل * محاسبه می شود . مجموعاً توشه مرده حدود * ( بجز وزن خویش کادر کارخانه ) در محاسبه توشه مرده کفایت می نماید . توشه مرده یک کارخانه به مسافت در بین دو فریم 6 متر به صورت تحت محاسبه می شود . بیشتر کارخانه ها مسافت میان فریم ها 6 متری است . *

نبشی ۵*۵۰*۵۰ ناب

توشه برف
2 – توشه زنده :
تعریف

5 نوآوری در فناوری ساخت
توشه برف , سازه به تعریف , وزن لایه برفی است که براساس آمار جانور درمنطقه احتمال تجاوز از آن در سال کمتر از 2 درصد ( زمان رجوع و برگشت 50 سال ) باشد . تعریف بار در سوله سازی تعریف توشه برف اساس در کارگاه سازی
بر پایه ی نشریه MBMA سقف های مسطح قوسی ( تعریف توشه برف اساس در کارگاه سازی ) و و یا این که شیب دار مبتنی بر بارهای بارهای زنده طبق ویژگی ها جدول 2 – 4 و یا این که با برف ( هر کدام از این دو که اثر بیشتری بر بنا وارد می‌نماید )

تعریف توشه برف شالوده در کارگاه سازی

پروفیل های فلزی ویژه

باربرف
باربرف وزن لایه برفی است که مبتنی بر امار مو جود در حیطه احتمال تجاوز از ان در سال کمتر از دو درصد باشد

باربرف پایه
باربرف پایه , ps را در بخش ها متعدد مرز و بوم بایستی با دقت به قسمت بندی مشخص و معلوم شده در صورت ضمیمه دست کم برابر با مقادیر تحت در حیث گرفت این توشه را می توان با مطالعات با جزییات بیشتر اماری  تعریف بار در سوله سازی برای حوزه‌ متبوع هم انتخاب نمود اما میزان ان در هر شرایط نباید کمتر از 80 درصد مقادیر ذیل در لحاظ گرفته شود .

تعریف توشه برف اساس در کارخانه سازی

آلیاژمس

باربرف بررروی بامها را بایستی با اعتنا به زاویه شیب بام برای هر مترمربع تصویر افقی مرحله ان از ارتباط پایین گزینش نمود
درین ارتباط توشه برف پایه ضریبی است بنام ضریب اثر شیب که برای بامهای مسطح و شیبدار بامهای شیب دار دندانه ای و بامهای قوسی بر پایه ی قانون ها تحت انتخاب می شود اندازه این ضریب در شرایط های گوناگون در صورت نمایش داده شده‌است .

تعریف توشه برف شالوده در کارخانه سازی

قیمت پروفیل

میزان در هر وضعیت نباید کمتر از 25 دکانیوتن بر مترمربع در حیث گرفته شود در گزینش توشه برف بر روی بامها رعایت قانون ها بار گذاری نامتقارن هم الزامی است .

ضریب اثر شیب برای بامهای مسطح و شیبدار به شرح تحت گزینش می شو . د : تعریف بار در سوله سازی
الف ) در بامهای مسطح و شیب دار با زاویه شیب کمتر از 15 درجه=1 . 0 :
ب ) در بامهای شیبدار با زاویه شیب در بین 15 مرتبه تا 60 مرتبه =1 . 00 –
درین ارتباط a زاویه مرحله با اسمان به جايگاه است

مشخصات چدن و کاربرد آن

در بامهای شیبدار دندانه ای اثر شیب برای تمامی سطح ها 1 . 0 = تعریف بار در سوله سازی  در بامهای قوسی ضریب اثر شیب بایستی با دقت به شیب قوس در زمان ان گزینش گردد برای

ساخت سازه های فلزی مقاوم در برابر زلزله